Mr Map

MrMap Det kan ta mycket lång tid att lära sig använda ett styrsätt till dator om man har ett svårt rörelsehinder. Att utföra en motorisk handling och samtidigt göra en kognitiv uppgift blir ofta för svårt eller krävande. Detta innebär att många rörelsehindrade barn som klarar kognitiva uppgifter i skolarbete eller vid kommunikation har svårt att klara samma uppgifter på datorn.

För att lära sig hantera sitt styrsätt behövs program som lockar till att lära sig det motoriska utförandet, utan att samtidigt ställa stora kognitiva krav.

Förutom att träna sitt styrsätt har vi sett att många barn och ungdomar med svåra rörelsehinder också ofta behöver träna att på olika sätt orientera sig i program. Att förflytta sig mellan sidor och att lära sig hitta är en förutsättning för att t ex lära sig hantera ett dynamiskt kommunikationsprogram.

Vi ville därför göra ett program som på ett lustfyllt sätt tränar själva styrsättet och att orientera sig mellan olika rum och miljöer.

Genom produktionsstöd från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) har vi inom vår verksamhet, Handikapp och Habilitering (Stockholms läns landsting), haft möjlighet att framställa programmet Mr Map.

Syfte med programmet:

-Bli säker på sitt styrsätt t ex joystickmus, rullboll, en kontakt, två kontakter eller vanlig mus.
-Träna att orientera sig mellan olika rum och miljöer på datorn.

Dessutom uppmuntrar programmet till att göra aktiva val och stimulerar rumsuppfattning/spatialt tänkande.

MR MAP Lärarhandledning

Privacy pollicy
We do not collect any data from users of this app ”Mr Map”
and there is no in app purchase in the application.

Sollan Fallman Torefeldt
Leka Lära Kunna
info@lekalarakunna.se